woensdag , 17 juli 2024
nlfr

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 1 oktober 2021.

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden voor elke overeenkomst die afgesloten wordt tussen Real impact! gcv met handelsbenaming Volleynews (hierna genoemd: “VN”), Floralaan 1 bus 2, 2640 Mortsel en natuurlijke personen/rechtspersonen (hierna genoemd: “de abonnee”). De overeenkomsten waarover sprake hebben betrekking op online abonnementen die toegang verlenen tot de digitale publicaties op VN.

Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

2. Tarieven

De abonnementsprijzen en de bijbehorende abonnementsperiodes zijn terug te vinden op de website.

Alle tarieven zijn vermeld in euro en inclusief BTW. Indien het BTW-stelsel en/of het BTW-tarief wijzigt, zal de hogere BTW bijkomend door VN aangerekend worden.

Bij de verlenging van het abonnement na een proefperiode betaalt u het dan geldende reguliere tarief. Alle aanbiedingen zijn beperkt in de tijd en beperkt in aantal.

We besteden alle aandacht aan de juiste omschrijving van de abonnementen, de prijs en de andere modaliteiten. Indien een onopzettelijke of zelfs een grove fout staat in de omschrijving van onze abonnementen, de prijs en/of andere modaliteiten, dan heeft u de keuze tussen afzien van de bestelling, of toch op het aanbod ingaan tegen de correcte voorwaarden.

VN behoudt zich het recht voor om de prijzen en de omvang, de inhoud, de titel, de rubrieken, de frequentie en de lay-out van de website op elk ogenblik te wijzigen.

3. Bestelling

U bestelt bij Real impact! gcv met handelsbenaming Volleynews.

Abonnementen kunnen op ieder moment online, telefonisch of schriftelijk worden afgesloten. VN bevestigt het aangaan van een abonnement schriftelijk of per e-mail.

VN is gerechtigd om zonder opgave van reden een verzoek tot het aangaan van een abonnement, proefperiodes en kortingen te weigeren. Proefperiodes en kortingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee de afgelopen 12 maanden geen abonnement met automatische hernieuwing heeft gehad. Indien dit wel het geval is, vervalt het recht op korting of proefperiode.

U kunt enkel geldig op een aanbod ingaan als u alle vereiste gegevens heeft meegedeeld. Bij een bestelling verklaart u het aanbod en deze algemene voorwaarden te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

Het abonnement kan alleen in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan. Elk abonnement is strikt persoonlijk en kan niet overgedragen of gedeeld worden.

4. Betaling

Abonnementen worden betaald via domiciliëring, kredietkaart, bankkaart of overschrijving, tenzij een andere betaalmethode wordt afgesproken.

Indien VN de betaling niet ontvangt, kan het abonnement niet geactiveerd worden.

Bij betaling via domiciliëring of kredietkaart wordt het abonnement na de duur van de gekozen periode automatisch aangerekend via het rekeningnummer dat de klant aan VN heeft opgegeven.

Bij niet-tijdige betaling door de klant, om welke reden dan ook (bv. ontoereikend saldo op de rekening), is VN gerechtigd de uitvoering van het abonnement op te schorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen. VN behoudt het recht om eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele aansprakelijkheid in vanwege VN dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. VN is niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

5. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop u de overeenkomst met VN heeft afgesloten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping van de FOD Economie.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijk transactie heeft verricht, tenzij u heeft ingestemd om dit op een andere manier te regelen. Voor deze terugbetalingen zullen geen kosten in rekening gebracht worden.

6. Informatie gegevensbescherming

Als abonnee heeft u toegang tot de website van VN op voorwaarde dat u bent aangemeld, zodat we u als abonnee kunnen herkennen.

Op de verzameling en de verwerking van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van VN is de privacyverklaring en het cookie statement van toepassing. Daarin staat onder meer dat VN als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt uit noodzaak om de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren, in het kader van klantenbeheer en -administratie en om bezoekers goed van dienst te kunnen zijn.

Meer hierover vindt u terug in onze privacyverklaring en ons cookie statement.

7. Intellectuele eigendom

Het unieke materiaal dat verschijnt op de website van VN is met de grootste zorg samengesteld en beschermd door het auteursrecht. De beschikbare teksten en beelden zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en blijven ten allen tijde eigendom van VN.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan VN. U mag dan ook geen enkel bestanddeel verder verdelen of reproduceren (via clubblad, nieuwsbrief, website, …) zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VN. Bij inbreuk op deze bepalingen is VN gerechtigd het abonnement op te schorten of met onmiddellijke ingang te blokkeren.

Websites kunnen vrij linken naar de website of naar specifieke pagina’s van VN.

Iedereen die teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid of andere data verstuurd naar VN staat alle eigendomsrechten (inclusief intellectuele) op voormelde werken af aan VN. Tenzij dit anders overeengekomen is.

Geen enkele bepaling in deze algemene voorwaarden of een met een klant gesloten overeenkomst kan leiden tot een gehele of een gedeeltelijke overdracht van rechten aan de klant. De klant erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden.

8. Aansprakelijkheid en overmacht

VN streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie, maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie in zijn publicaties garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

VN is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving over gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

VN is ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. ….

De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto’s berust bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de fotograaf.

Voor informatie die, bij wijze van dienstverlening aan de gebruiker, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan VN op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites of applicaties zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, enz.

VN stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de website, maar is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door overmacht, zoals storingen of uitvallen van het internet, een tijdelijke onderbreking van het communicatiesysteem, stroomstoringen, een ernstig defect aan de computers en andere vormen van overmacht. Evenmin kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie, tenzij in geval van opzettelijke fouten.

VN zal niettemin preventief alles in het werk stellen om dergelijke schade te vermijden en curatief alle nodige maatregelen treffen om dergelijke onderbrekingen zo kortstondig mogelijk te maken en de mogelijke schade voor de abonnee zoveel mogelijk te beperken.

VN behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen behoudens andersluidende contractuele afspraken.

9. Looptijd van de overeenkomst en opzegtermijn

Naargelang de aanbieding wordt het abonnement aangegaan:

  • ofwel voor een onbepaalde duurtijd met opeenvolgende abonnementsperiodes van telkens een maand tijdens dewelke het abonnement op elk moment kan opgezegd worden. Bij opzegging behoudt u toegang tot de website tot het einde van de gekozen abonnementsperiode. Er gebeuren geen terugbetalingen.
  • ofwel voor een onbepaalde duurtijd met opeenvolgende abonnementsperiodes van telkens een jaar tijdens dewelke het abonnement na het eerste jaar op elk moment kan opgezegd worden. Bij opzegging na het eerste jaar behoudt u toegang tot de website tot het einde van de lopende maand. Voor de resterende maanden heeft u als abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.
  • ofwel voor een vaste duurtijd van de gekozen abonnementsperiode tijdens dewelke het abonnement niet opzegbaar is.

Opzegging gebeurt door contact op te nemen zoals aangegeven op onze contactpagina en mits een opzegtermijn te respecteren van minstens 7 kalenderdagen voor de start van de volgende abonnementsperiode.

VN is bij misbruik van accounts (bv. delen van een account) gerechtigd om een overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en de toegang tot de website te blokkeren. De abonnee kan bij misbruik geen aanspraak maken op eventuele terugbetalingen.

In het onverhoopt geval van het overlijden van een klant, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van de klant aan VN is gemeld. In dat geval zal het abonnementsbedrag voor de nog niet verstreken abonnementsperiode teruggestort worden.

VN heeft het recht de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal voor de ingangsdatum worden gepubliceerd op de website.

10. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is altijd van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst is alleen de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.